زندگی نامه ارتشبد حسین فردوست


نمای روی جلد

تاریخ انتشار: اسفند 1394

تعداد صفحات: 216

شابک: 978-964-419-779-6

نوبت چاپ: اول،زمستان 1394

قیمت: 60,000 ریال

شمارگان: 2500

معرفی کتاب:

فردوست كودكی بود كه از پایینترین و بیچیزترین اقشار جامعه بیرون آمد و دست تصادف وی را وارد دربار ساخت. در كودكی و سپس نوجوانی و جوانی در برابر نخوت و تجمل محافل درباری در او احساسی ویژه شكل گرفت: احساس حقارت و خودكمبینی در برابر اشرافیت فاسد درباری. این احساس فردوست را در خود فرو برد و وی را به چهرهای مطیع و آرام و ساكت بدل ساخت كه به قول خود او با «دقت ریاضی» وظایفش را انجام میداد. او سمبل اشخاصی است كه در تاروپود رژیم گذشته مسخ شدند و عمری را به عنوان كارگزار این رژیم به تباهی كشیدند.

 
کد کتاب: 1193
لینک یکتا: http://old.irdc.ir/fa/book/1193/default.aspx