حقوق متقابل مردم و حومت در جمهوری اسلامی ایران

خرید

تاریخ انتشار: اسفند 1394

تعداد صفحات: 280

شابک: 978-964-479-761-1

نوبت چاپ: اول،زمستان 1394

قیمت: 100,000 ریال

شمارگان: 1000

معرفی کتاب:

انقلاب هاى بزرگ از پدیده هاى مهمى هستند كه تحول در تمام عرصه هاى سیاسى،

اجتماعى و نیز فلسفه ی سیاسى و مبناى پیدایش حقوق را به دنبال دارند. انقلاب اسلامى ایران

نیز به علت ماهیت و مبانى خاص خود، تأثیرات بسیار مهمى در فلسفه ی سیاسى حاكم و

حقوق متقابل مردم و حكومت بر جاى گذاشته است. نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى

آن به عنوان مهمترین دستاورد انقلاب اسلامى، متضمنِ حقوقِ متقابل مردم و حكومت با

نگرش مخصوص به خود است كه در اصول مختلف قانون اساسى به طور مفصل تصریح

شده است. متأثر از منشأ و منابع وحیانى و مردمى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران،

حقوق سیاسى و مدنى و حقوق اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى براى مردم به عنوان شهروندان

جامعه ی اسلامى ایران لحاظ شده است و متقابلاً متأثر از مبانى و منشأ مزبور، براى حكومت

نیز حقوق خاصى در آن پیش بینى شده است.

این ساختاربندى سیاسى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مولود اندیشه ى سیاسى

امام خمینى است كه در آن جمهورى اسلامى حكومتى مبتنى بر ضوابط اسلامى و قانون

اساسى آن اسلام مى باشد. در این نظام، كارگزاران نیز باید حایز شرایط معین شده ی اسلامى

باشند، به طورى كه خطوط كلى حكومت، اصول مسلم اسلامى است كه در قرآن و سنت

و سیره ی پیامبر و اهل بیت بیان شده اند. به اعتقاد امام خمینى، اهداف حكومت

اسلامى منبعث از آموزههاى اسلام و با سایر حكومت ها متفاوت است. مفهوم محورىِ دیگر

به معناى اتكای اداره ی امور كشور بر  جمهوریت در اندیشه ى سیاسى امام خمینى، مفهوم

آراى اكثریت مردم است كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران حاصل تركیب طولى این

دو به شمار مى رود

براساس اندیشه ى سیاسىِ مذكور كه طى همه پرسى هاى متعدد به تصویب ملت ایران نیز

رسیده است، حاكمیت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران شكلى متفاوت، منحصر به فرد

و نوینى دارد و داراى صورت بندىِ دینى و طولى است، به طورى كه از یك سو حاكمیت الهى

و موازین اسلام را به عنوان اساس و زیر ساخت حاكمیت و حكومت دارى پذیرفته است و از

سوى دیگر، در طول این حاكمیت الهى، به مبانى جمهوریت و حاكمیت ملت ارزش نهاده و

آن را در قالب موازین اسلام صورت بندى كرده است.

این صورت بندى خاص، مبانى حقوق متقابل مردم و حكومت را مشخص مى سازد كه

به طور مفصل در این كتاب مورد بررسى قرار گرفته و امید است مورد استفاده ی علاقه مندانِ

مطالعات انقلاب اسلامى ایران قرار گیرد و یاریگر محققان این حوزه ی پژوهشى باشد.


نمای روی جلدنظرات بازدیدکنندگان:

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
* متن نظر:
Visual verification
عبارت امنیتی
    

بازديد ديروز :

بازديد امروز :

  • نام و نام خانوادگی: *
  • تلفن همراه:
  • پست الکترونیکی: *
  • گرو ه های خبرنامه: *