دعوت توحیدی (نامه ی تاریخی امام خمینی(ره) به میخائیل گورباچف)


نمای روی جلد

تاریخ انتشار: آبان 1395

تعداد صفحات: 116

شابک: 978-964-419-811-3

نوبت چاپ: اول ، تابستان 95

قیمت: 40,000 ریال

شمارگان: 2500

معرفی کتاب:

در زمستان سال1367 و پس ازخاتمهی جنگ تحمیلی و در دورانی كه اتحاد جماهیر شوروی، كه یكی ازمهمترین همسایگان ایران به شمارمیرفت، با عواقب ناشی ازمقایسهی سوسیالیسم و امپریالیسم دست به گریبان بود، حضرت امام خمینی(ره) طی نامهای تاریخی و با ژرفنگریِ منبعث از روح الهی خود، گورباچف رهبر اتحاد جماهیر شوروی را برای برونرفت ازمشكلات كمونیسم و جلوگیری ازسقوط به دامنِ تهیِ امپریالیسم به اسلام دعوت كرد و از خطر فروپاشی انذار داد.

دراین كتاب با روایت این حادثهی بسیار مهم، كه جنبهای اساسی از صدور انقلاب اسلامی به دنیا بوده،از لسان نمایندگان حضرت امام یعنی آیتالله جوادی آملی، دكتر محمدجواد لاریجانی و خانم مرضیه حدیدهچی(دباغ) سعی شده خواننده با وضعیت آن روزشوروی و ابعاد مهم نامهی امام خمینی(ره) وپاسخ گورباچف آشنا شده وتأثیر آن اتفاق را بر جهان مورد بررسی قرار دهد.

زوایای مهمی از این رویداد تاریخی در این كتاب بیان شده كه به خوبی وضعیت آن روز را برای خوانندگان به تصویر كشیده است. امید میرود با مطالعهی این كتاب اثر عمیق این نامه برای مخاطب آن روشن و ضرورت صدور انقلاب اسلامی مبرهن شود.

 
کد کتاب: 1229
لینک یکتا: http://old.irdc.ir/fa/book/1229/default.aspx