یادداشت های سیاسی ایران 1344-1260 (جلد دوم 1284-1280) (بخش اول)


نمای روی جلد

تاریخ انتشار: شهریور 1396

تعداد صفحات: 592

شابک: 978-964-419-482-5

نوبت چاپ: اول، تابستان 96

قیمت: 320,000 ریال

شمارگان: 1000

معرفی کتاب:

این كتاب جلد دوم از مجموعهی چهارده جلدی «یادداشتهای سیاسی ایران» است كه گزارشهای سفارت بریتانیا در ایران را طی سال‌های 1901-1905 / 1280-1284 دربر میگیرد. این دوره مقارن با سالهای پایانی سلطنت مظفرالدین شاه است. ایران در این سالها در وضعیت اسفناكی قرار داشت. با توجه به ساختار ضعیف نیروهای مسلح و ضعف حكومت مركزی، مناطق مختلف كشور شاهد بینظمی، آشفتگی و شورشهای محلی و قومی بود. وضعیت اقتصادی ایران نیز در این سالها بسیار بحرانی بود و شاه طی چند مرحله به استقراض خارجی روی آورد كه البته بخشی از این وامها را صرف هزینهی مسافرتهایش به اروپا میكرد. از طرف دیگر، تحركات فرقههای ضالّهی بابیت و بهائیت و واكنش علما و مردم در قبال آن و حمایت و سوءاستفادهی انگلیس از این مسئله، ازجمله موضوعاتی است كه گزارش‌های زیادی را بهخود اختصاص داده است. در این دوره نیز ایران شاهد رقابت سنتیِ روسیه و انگلیس در صحنهی سیاستهای داخلی خویش بود.

 

 
کد کتاب: 2258
لینک یکتا: http://old.irdc.ir/fa/book/2258/default.aspx