نقش رسانه های مجازی در فتنه سال 1388


نمای روی جلد

تاریخ انتشار: شهریور 1396

تعداد صفحات: 352

شابک: 978-964-419-851-9

نوبت چاپ: اول، تابستان 96

قیمت: 190,000 ریال

شمارگان: 1000

معرفی کتاب:

دهمین دورهی انتخابات ریاستجمهوری، بهویژه تحولات پس از آن، عرصهی فعالیت و مداخلهگری رسانههای مجازی و شبكههای اجتماعی بود. این رسانهها پیش و حین انتخابات به كارآمدزدایی و اعتبارزدایی از دولت پرداختند و پس از انتخابات هم با ادعای تقلب در انتخابات، به اعتمادزدایی و مشروعیتزدایی از نظام ادامه دادند. رسانههای مذكور در زمان تبلیغات انتخاباتی، مسائلی چون فساد سیاسی، اقتصادی و اخلاقی در حكومت را مطرح میكردند اما بیشترین، گستردهترین و شدیدترین فعالیت را پس از برگزاری انتخابات داشتند. آنها با طرح شبههی تقلب در انتخابات، ادعای خشونت، شكنجه، سركوب، كودتا و... در جامعه را دنبال میكردند.

 
کد کتاب: 2260
لینک یکتا: http://old.irdc.ir/fa/book/2260/default.aspx