آیت الله مهدوی كنی در آینه خاطرات دیگران

http://www.irdc.ir/fa/content/51816/default.aspx

معرفی كتاب خاطرات آیت الله مهدوی كنی

http://www.irdc.ir/fa/content/51871/default.aspx

شرح زندگی آیت الله مهدوی كنی از زبان خودشان

http://www.irdc.ir/fa/content/51794/default.aspx

تصاویری كم تر دیده شده از آیت الله مهدوی كنی

http://www.irdc.ir/fa/content/45088/default.aspx

بازتاب نخست وزیری آیت الله مهدوی كنی در مطبوعات/تصاویر

http://www.irdc.ir/fa/content/51812/default.aspx