پادكست صوتی "جامعه روحانیت و بنی صدر"

فایل متنی "جامعه روحانیت و بنی صدر" برگرفته از كتاب خاطرات آیت الله مهدوی كنی

تصویر "آیت الله مهدوی كنی" در كنار آیت الله مشكینی در دانشگاه امام صادق(ع)