صفحه اینستاگرام مركز اسناد انقلاب اسلامی، بسته تصویری از مرحوم شیخ جعفر شجونی بسته را منتشر كرد.